face

Prag ILTS 2017

Prag ILTS 2017 Kongresi

7405

Toplam Nakil Sayısı

28272

Toplam Nakil Bekleyen Kişi Sayısı

453915

Toplam Gönüllü Bağışçı Sayısı

100297

2018 Gönüllü Bağışçı Sayısı